• Liceul Teoretic "Traian Lalescu" din Orsova


  •STIINTE SOCIALE - Limba engleza bilingv
  • STIINTE ALE NATURII
  • MATEMATICA – INFORMATICA Limba engleza bilingv
  • SPORTURI NAUTICE - canotaj si kaiac–canoe

  mai mult
   
   
 • Istorie și tradiție a învățământului orșovean

  • 1660 – este consemnată existenţa unui seminar mahomedan şi a unei şcoli elementare;
  • 1686 – începuturile învăţământului în limba română;
  • 1810 – prima şcoală naţională românească;
  • 1830 – se înfiinţează o şcoală particulară grecească;
  • 1836 – prima şcoală cu predare în limba germană (Unterschule)

  mai mult
   
   
 • Traian Lalescu (n. 12 iulie 1882; d. 15 iunie 1929)

  A fost un academician și matematician român, profesor universitar la București și la Timișoara. A înființat Școala Politehnică din Timișoara și a fost primul său rector. Personalitate proeminentă a școlii matematice românești. Are contribuții în multiple domenii ale matematicii pure și aplicate. Este unul din fondatorii teoriei ecuaților integrale.

  mai mult
   
   

REGULAMENTUL INTERN

ANUL  ŞCOLAR  2014-2015


 

CAPITOLUL  I     DISPOZIŢII   GENERALE

Ordinea în şcoală este stabilită de Regulamentul intern, întocmit în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Legea învăţământului şi Statutul personalului didactic.

Regulamentul intern îşi propune realizarea următoarelor obiective :

-     respectarea legislaţiei şcolare în vigoare la data adoptării prezentului regulament;

-     stabilirea şi respectarea regimului zilnic de desfăşurare a activităţii elevilor şi cadrelor didactice în liceu;

-     asigurarea ordinei şi disciplinei în şcoală.

 

Acest regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexe (curte, alei de acces, terenuri se sport), pentru elevi, cadre didactice, părinţi (tutore), personal didactic auxiliar, personal nedidactic.

Regulamentul Intern oferă cadru organizatoric, potrivit Constituţiei şi a Legii învăţământului, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.

În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

 

CAPITOLUL  II     ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE


Anul şcolar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014, se încheie pe data de 31 august 2015 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:


Semestrul I
Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014
În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015
Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015


Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015
Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015
Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015


Activitatea şcolară este organizată la cursuri de zi, clasele se constituie in funcţie de oferta educaţională, de limbile moderne care se studiază, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii prevăzute în Regulamentul Intern.

Activitatea şcolară începe în fiecare zi (luni - vineri) după cum urmează:

8 - 850             pauză   850 – 9

9 – 950                    950 – 1010

1010 – 11                11-1110

1110 – 12                12 – 1210

1210 – 13                13 – 1310

1310 – 14                14 – 14,10

14,10 – 15,00

În functie de profil şi numărul orelor din planul de învăţământ, unele clase au ore de la 1010 şi de la 1410 – 15. Disciplinele sportive se studiază şi după ora 15, sâmbăta şi duminica.

Accesul elevilor se face pe la intrarea elevilor, uşa din spate a şcolii, cu 10 min. înainte de începerea cursurilor, sub supravegherea profesorului de serviciu, pe baza carnetului  de elev şi a însemnelor specifice liceului . Intrarea elevilor în şcoală va fi interzisă de către dirigintele clasei, profesorul de serviciu sau de către orice alt profesor al liceului dacă ţinuta nu este decentă şi comportamentul lasă de dorit.

 În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectoratului şcolar general. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar.

Consiliile profesorale au loc in fiecare vineri la ora 9,50 si o data pe luna, martea. Consiliile profesorale lunare se convoaca cu cel putin puţin 48 de ore înainte.

 

CAPITOLUL  III   MĂSURI PENTRU SIGURANŢA CIVILĂ A UNITĂŢII ŞCOLARE

Accesul persoanelor şi al autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar se face numai prin locurile special amenajate în acest scop, pentru a permite supravegherea acestora la intrarea şi ieşirea in şcoală.

Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin şcolii, cadrelor didactice şi a personalului angajat, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau Jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, apă, telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produse sau materiale contractate.

Accesul altor persoane este permis după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ. Ecusoanele pentru invitaţi/ vizitatori se eliberează în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare şi înregistrare.

 Elevul de serviciu are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine unităţii de învăţământ care intră în incinta acesteia  şi de a consemna, în registrul ce se păstrează permanent la intrare, date referitoare la identitatea persoanei şi scopul vizitei.

 Este interzis în instituţie accesul  persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, al celor turbulente, precum şi al celor cere au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, al celor care posedă arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozive – pirotehnice, iritante – lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii care au caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.

 

CAPITOLUL IV     ELEVI 

 

DREPTURILE ELEVILOR

Are calitatea de elev orice persoană indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă care este înscrisă şi participă la activităţile şcolare şi extraşcolare.

Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ. .     

Încetarea exercitării calităţii de elev se poate realiza în următoarele situaţii:

 • la absolvirea liceului;
 • în cazul exmatriculării;
 • la cererea scrisă a elevului (a părinţilor sau a ocrotitorilor legali, dacă elevii sunt minori); în acest caz elevii se consideră retraşi.

  Elevii se pot transfera de la o clasă la alta, de la un liceu la altul sau de la un profil sau formă de învăţământ la alta astfel:

 • Elevii liceului, de la o clasă la alta în limita efectivelor de 30 de elevi respectând profilul;
 • Elevii de la un liceu la altul, respectând profilul, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • Elevii de la un liceu/ de la o clasă la alta cu schimbarea profilului prin susţinerea şi promovarea examenului de diferenţe în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
 • Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de înscriere la liceu este cel puţin egală cu media ultimului intrat la specializarea la care solicită transferul. 
 • Elevii din clasele a X-a, a XI-a, a XII-a se pot transfera la clasele la care media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul.

Toate transferurile se efectuează cu acordul Consiliilor de Administraţie ale celor două unităţi de învăţământ numai în vacanţa inter-semestrială sau în vacanţa de vară după sesiunea de corigenţe. Pentru situatiile in care numarul elevilor dintr-o clasa depaseste 30, este necesara aprobarea ISJ Mehedinti.

Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în următoarele situaţii:

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;

b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de Direcţia de Sănătate Publică;

c) la / de la învăţământul de artă sau sportiv;

d) de la liceu la şcoala de arte şi meserii;

e) de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.

 • Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor;
 • Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit;
 • Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare;
 • Conducerea  unităţii de învăţământ este obligată să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora;
  • În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi;         
  • Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Participarea elevilor la activităţi extraşcolare care se suprapun peste orele de curs se aprobă de către consiliul profesoral cu unanimitate de voturi. Elevii au obligaţia să recupereze materia discplinelor la care au absentat.
  • La cererea scrisă a antrenorilor, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii sportive de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare.
  • Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
  • Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.  Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.
  • Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primeasca premii şi recompense pentru rezultatele deosebite în activităţi şcolare si extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

 

OBLIGAŢIILE ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ – ÎN TIMPUL ORELOR DE CURS, AL PAUZELOR  ŞI ÎN AFARA ŞCOLII

 • Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile. În situaţia absentării din motive de sănătate sunt obligaţi ca în termen de 7 zile de la revenirea în şcoală să prezinte adeverinţă medicală vizată de către medicul şcolii.  Pentru alte situaţii, motivarea absenţelor se efectuează pe baza unei cereri scrise de părintele/tutorele legal al elevului, adresată directorului şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei;
 • La solicitarea profesorului pregătitor, elevii olimpici vor fi scutiţi de frecvenţă o săptămână înaintea olimpiadei judeţene şi două săptămâni înaintea olimpiadei naţionale. Elevii calificaţi la fazele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor şcolare sunt obligaţi să-şi recupereze integral  materia studiată în intervalele de timp menţionate mai sus; această prevedere a regulamentului este valabilă pentru toţi elevii, fără excepţii. Profesorul pregătitor răspunde în faţa consiliului profesoral de nerespectarea regulamentului.
 • Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată în ceea ce priveşte exprimarea, gestica, mimica,  atât în şcoală cât şi în afara ei, trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, regulamentul intern, regulile de circulaţie şi cele cu privire la protejarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului;
 • Elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a utiliza manualele şi materialele recomandate de profesorii de specialitate şi de a îndeplini toate sarcinile propuse de aceştia referitoare la procesul de instructiv-educativ;
 • Elevii au obligaţia  de a intra la clasă în momentul în care aud soneria, aşteptând  în linişte intrarea profesorului;
 • În timpul orelor de curs trebuie să păstreze liniştea şi ordinea, răspunzând doar la solicitarea profesorului sau intervenind doar dacă respectă regulile unui dialog eficient, fiind respectuoşi în adresare atât faţă de profesori, cât şi faţă de ceilalţi elevi.  Li se interzice elevilor să utilizeze în timpul orelor calculatoare, laptop-uri (cu excepţia situaţiilor în care utilizarea lor apare ca sarcină impusă de profesor), telefoane mobile, precum şi să mestece gumă; se interzice consumul de alimente in timpul orelor de curs;
 • La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul în care elevii utilizează  în oră telefoanele mobile, profesorii au obligaţia de a le preda la directiune, acestea putând fi ridicate numai de către părinţi. În cazul refuzului predării telefonului mobil, cât şi în situaţia imposibilităţii ridicării acestuia de către părinţi, elevul va păstra telefonul, aplicându-se o sancţiune din  „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“. În timpul orelor de curs, elevii vor asculta muzică numai în situaţii speciale, cu acordul explicit al profesorului. Folosirea abuzivă a aparaturii audio se sancţionează cu măsura aplicată în cazul telefoanelor mobile;
 •  Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară; este interzis ca elevii să distrugă documente şcolare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole;
 • Elevii din învăţământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. De asemenea trebuie să utilizeze cu grijă materialele grafice primite ca suport informativ în cadrul anumitor activităţi didactice;
 • Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform programării, neavând dreptul de a schimba ziua decât în situaţii excepţionale;
 • Elevii au obligaţia de a-şi respecta colegii, personalul didactic şi nedidactic al şcolii, precum şi persoanele acreditate de conducerea şcolii să desfăşoare activităţi în incinta liceului;
 • Elevii liceului sunt obligati  să aibă o ţinută decentă în liceu şi în curtea liceului. Prin ţinută indecentă se înţelege: păr vopsit în mod strident, machiaj exagerat, ţinută provocatoare : pantaloni  scurţi, bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasa, machiaj strident, bijuterii în exces, piercing-uri. Elevii care  se prezintă cu o ţinută indecentă vor fi trimişi să-şi schimbe vestimentaţia şi vor primi observaţie individuală. Pentru repetarea abaterilor se vor aplica sancţiuni mai aspre, însoţite de scăderea notei la  purtare;
 • Hainele fetelor trebuie să fie curate, decente. Machiajul să fie discret si unghiile îngrijite si colorate  în tonuri deschise;
  • Băieţii să poarte haine curate, pantaloni lungi, de lărgime si lungime normală, fara taieturi, şi încălţăminte comodă, fara papuci. Elevii nu vor purta barbă, cercei; părul trebuie sa fie pieptănat îngrijit, nevopsit, (fara creasta, tepi);
  • Este interzisă purtarea tricourilor sau a altor elemente de vestimentaţie cu mesaje indecente, agresive, de prozelitism religios sau de propagandă politică;
  • Elevii să nu părăsească incinta instituţiei în timpul programului şcolar. În cazuri excepţionale, se va cere permisiunea profesorului diriginte sau a profesorului de serviciu, care-l învoieşte pe propria  răspundere. În situaţia în care elevul nu are acordul profesorului, răspunde personal de hotărârea sa. Elevii scutiţi de efort fizic sau fără echipament nu au voie sa părăsească ora de educaţie fizică.În cazul abaterilor, vor fi aplicate progresiv sancţiunile prevăzute în regulament.

ESTE INTERZIS ELEVILOR:

 • să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ (SCĂRILE ŞI PLATFORMA DIN FAŢA LICEULUI), să aducă în şcoală persoane străine;
 • să circule pe scara profesorilor;
 • să intre în cancelaria profesorilor şi să stationeze în faţa acesteia precum şi să utilizeze intrarea profesorilor;
 • accesul în secretariat este admis numai între  orele 12-1530;
 • să distrugă documentele (cataloage, foi matricole, carnete de note)
 • să falsifice înscrisurile din documentele şcolare (note, absente, semnătura profesorului şi a părintelui);
 • să comercializeze şi să falsifice adeverinţele medicale;
 • să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii sau să murdărească sala de clasă;
 • să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, cultivă violenţa şi intoleranţa;
 • să deţină şi să consume în liceu băuturi alcoolice, droguri şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
 • să introducă şi să folosească în liceu orice tip de arme sau alte instrumente (muniţie, petarde, pocnitori, arme albe, spray paralizant, gaze lacrimogene, prafuri de orice natură etc.) care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;
 • să pătrundă în curtea şcolii cu animale, scutere, automobile;
 • să introducă şi să difuzeze în liceu materiale având caracter obscen sau pornografic;
 • să organizeze activităţi de propagandă politică şi prozelitism religios;
 • să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ şi de frecvenţă la cursuri;
 • să comercializeze diferite obiecte sau bunuri de folosinţă personală;
 • să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul şcolii;
 • să atenteze la integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane;
 • să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă;
 • să alerge şi să manifeste zgomotos sau indecent în timpul pauzelor, în clasă şi pe culoare;
 • să folosească aparate foto sau camere de filmat/înregistrat fără acordul cadrelor didactice sau al conducerii şcolii;
 • să-şi însuşească obiecte sau bani de la colegi;
 • să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ, să se angajeze în conflicte violente, bătaie.
 • Elevii au obligaţia de a păstra integritatea obiectelor din dotarea sălilor de clasă, cabinetelor,  laboratoarelor, a sălii de sport şi a cărţilor împrumutate de la bibliotecă. În caz contrar, vor suporta  cheltuielile de reparaţie sau vor înlocui obiectul deteriorat cu unul nou.  Elevii vinovaţi de distrugerea, deteriorarea bunurilor din liceu vor plăti toate lucrările necesare  reparaţiilor. În cazul în care nu se cunoaşte vinovatul, răspunderea devine colectivă ( a clasei şi a  dirigintelui ). Aceeaşi sancţiune se aplică şi pentru distrugerea sau deteriorarea bunurilor din  apropierea sălilor de clasă. Elevii care distrug baza materială a liceului vor fi sancţionaţi şi obligaţi  să înlocuiască sau să plătească obiectele distruse;
 • Părinţii au obligaţia de a ţine permanent legătura cu şcoala prin prezenţa la şedinţe cu părinţii pe clasă şi pe şcoală;

ACTIVITATEA ELEVILOR ÎN PAUZĂ:

 • pauzele sunt anunţate prin sonerie şi durata lor este stabilită de prezentul regulament;
 • în timpul pauzei elevii pot parasi sala de curs, iar elevul de serviciu asigură aerisirea acesteia prin deschiderea geamurilor;
 • deplasarea pe coridoare se va realiza în linişte;
 • este interzis alergatul pe coridoarele şcolii;
 • este interzisă deschiderea geamurilor de pe coridoare de către elevi şi comunicarea de la distanţă;
 • pot consuma hrană, dar  au obligaţia să păstreze curaţenia pe coridoarele şcolii, în grupurile sanitare şi în curte;
 • transferul elevilor în laboratoare, sala de sport sau alte săli de clasă se face în timpul pauzei. Profesorul va fi aşteptat în linişte într-un loc ce va fi stabilit de acesta pentru a nu deranja circulaţia pe coridoare.

 

SERVICIUL PE CLASĂ   se efectuează conform unui grafic stabilit de comun acord cu dirigintele clasei şi afişat la loc vizibil.

Obligaţiile elevilor de serviciu :

 • Încep serviciul cu 10 min inainte de inceperea cursurilor şi il termină după ultima oră de curs, după plecarea tuturor elevilor din clasă.
 • Comunică la solicitarea profesorilor elevii absenţi de la cursuri.
 • Supravegheaza curaţenia, asigura materialele necesare bunei desfăşurări a orelor de curs (cretă, burete, material didactic solicitat de profesori).
 • Au obligaţia de a anunţa dirigintele clasei în cazul în care constată deteriorarea bunurilor din clasă.

 

Elevii de  SERVICIU  PE  ŞCOALĂ  au  următoarele obligaţii :

 • Încep serviciul la ora 745 şi îl încheie la ora 1410 ;
 • Anunţă pauzele prin sonerie;
 • Îndrumă persoanele străine catre locaţia solicitată, după ce consemnează  în caietul special datele persoanei respective.
 • Nu părăsesc  serviciul fără  acordul profesorului de serviciu.

Nerespectarea îndatoririlor, atrage dupa sine sancţionarea elevului în conformitate cu regulamentul şcolar.

 

SANCŢIUNILE  APLICATE  ELEVILOR :

Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

 Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :

a) observaţia individuală;

b) mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;

h) preavizul de exmatriculare;

i) exmatricularea.

Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.

a) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.

 • Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director. Nu atrage şi alte măsuri disciplinare.

b) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.

 • Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director şi este însoţită de scăderea notei la purtare.

c) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.

 • Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului şi este prezentată consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

d) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

e) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei. Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

 • Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

f,g) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă sau la altă unitate de învăţământ, se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii, de către diriginte şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.

 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

h) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură.

 • Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu.
 •  Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.

i) Exmatricularea constă în eliminarea, până la sfârşitul anului şcolar, a elevului din unitatea de învăţământ în care acesta a fost înscris,.

Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.

Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul regulament sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar. Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Dacă motivul sancţionării îl reprezintă absenţele nejustificate, aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

 Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

 Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp, se aplică elevilor din învăţământul secundar superior, din anul de completare şi din învăţământul postliceal pentru abateri deosebit de grave. Aplicarea sancţiunii şi stabilirea duratei se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea motivată a consiliului profesoral.  Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă al elevilor şi în registrul matricol.  Sancţiunea se comunică, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la punctele b)-e) dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.

Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.

 Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

 Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.

În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia. Pentru faptele prevăzute mai sus, elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament.

 Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.

 Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ.

Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.

 

RELAŢIA PROFESOR-ELEV

Pot fi considerate neconforme cu legile şi regulamentele şcolare sau degradări ale  relaţiei profesor-elev (angajat-elev), următoarele acţiuni pe care, în consecinţă, elevii (sau reprezentanţii acestora) le pot semnala (conform procedurii) :

 • discuţiile, afirmaţiile, aluziile cu caracter obscen;
 • discuţiile cu tematică politică si religioasă în scop de propagandă;
 • comportamente care conţin ameninţări sau atingeri cu privire la integritatea fizică, psihică, discriminarea sexuală, etnică şi religioasă;
 • discriminarea pe criterii de rezidenţă (urban- rural);
 • implicarea elevilor, cu acceptul sau fără acceptul lor, în acţiuni al căror efecte sau proceduri  contravin legilor şi regulamentelor şcolare;
 • însuşirea oricăror forme de venituri, ca parte a resurselor implicate de catre elevi,

regulamentar sau neregulamentar, în activităţi şcolare şi extraşcolare sau prin colaborarea

acestora cu fundaţii, asociaţii etc;

 • notarea elevilor sau a claselor de elevi în vederea obţinerii unor avantaje materiale şi financiare, de ambele părţi sau de o singură parte;
 • modificarea unei evaluări obiective prin influenţarea sau constrângerea unui profesor;
 • facilitarea obţinerii de către elev a unor avantaje sau drepturi (funcţii şi atribuţii,

transferuri, participări la activităţi extraşcolare, burse de stat sau din alte surse, premii,

evaluări neobiective, modificarea evaluării şcolare sau a unei sancţiuni acordate sau aflată

în procedură, motivarea neregulamentară a absenţelor, etc), care contravin legilor şi

regulamentelor, prin pretinderea de la acesta a unor venituri sau bunuri (sau oferite din

iniţiativa elevului), prin impunerea oricărei forme de condiţionare;

 • utilizarea muncii fizice sau intelectuale a eleviilor în scop personal sau în folosul şcolii, prin constrângeri de orice fel, împotriva voinţei acestora (inclusiv în contextul unei  sancţiuni de eliminare), sau în baza unor promisiuni de tratament preferenţial 

( exercitarea  unei influenţe asupra unei autorităţi didactice sau alte facilităţi);

 • expunerea elevilor la informaţii sau interpretări tendenţioase legate de aspecte din viaţa privată sau profesională a unui profesor (sau alt angajat al unităţii), sau cu privire la  personalitatea acestuia, în orice spaţiu din perimetrul şcolii;
 • atragerea de fonduri din partea elevilor (părinţilor) prin promisiuni false sau nerealizate ulterior (activităţi şcolare sau extraşcolare, materiale, dotări etc);
 • evaluarea neobiectivă, acordarea neregulamentară a notelor sau pe criterii nereglementate de legislatia şcolară;
 • neinformarea elevilor în timp util cu privire la reglementări noi care îi privesc pe aceştia, sau asupra unor termene, condiţii de înscriere sau depunere de dosare;
 • alocarea netransparentă şi/sau neregulamentară de resurse financiare şi materiale unor clase de elevi , în mod preferenţial;
 • expunerea nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu privire la situaţia familială, economică, juridică, medicală, a elevului şi a familiei sale, ce pot  genera o imagine negativă nejustificată a acestuia şi care pot influenţa negativ evaluarea  şcolară sau pot genera tratamente discriminatorii şi umilitoare;

PROCEDURA:

 • Elevii se adresează dirigintelui cu termen de răspuns în 7 zile calendaristice. Lipsa

răspunsului sau insatisfacţia legată de acesta permite elevului să se adreseze în scris comisiei

de disciplină din cadrul CA.

 • În toate situaţiile în care elevul are statutul de reclamant poate alege un profesor care să-l consilieze sau să-l reprezinte în faţa persoanelor sau comisiilor cu rol de anchetă sau decizie, sau poate fi reprezentat de unul dintre părinţi/tutore legal. Acelaşi drept se aplică şi în situaţia în care elevul are statut de reclamat.
 • În situaţia în care dirigintele este persoana reclamată elevul se adreseaza mai întâi consilierului educativ, cu păstrarea tuturor procedurilor;
 • În situatia în care directorul este persoana reclamată, elevul se poate adresa direct comisiei de disciplină;
 • Cadrul didactic reclamat nu poate lua parte la dezbateri şi decizii in cadrul comisiei de disciplină;
 • Nerespectarea procedurilor nu poate avea ca efect desconsiderarea reclamaţiei venită din partea elevului; în aceasta situaţie se impune convocarea nivelelor intermediare care nu au fost sesizate, pentru luarea la cunoştinţă a reclamaţiei şi parcurgerea regulamentară a procedurii.
 • Nivelele ierarhice superioare elevului se pot autosesiza, aducând la cunoştinţa comisiei de  disciplină situaţiile constatate;
 • Elevii sau reprezentanţii acestora pot sesiza orice încălcare a drepturilor lor, rezultate din  legi şi regulamente;

       Maniera de probare a declaraţiilor (reclamaţiilor) elevilor sau a reprezentanţilor acestora  rămâne la latitudinea profesorilor sau a comisiilor solicitate.

 

CAPITOLUL  V         CADRELE DIDACTICE

Legea Educaţiei Naţionale reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi ale personalului didactic auxiliar.

Cadrele didactice au dreptul:

 • Să primească gradaţii de merit în conformitate cu activitatea desfăşurată;
 • Să lanseze proiecte şi să participe la desfăşurarea lor;
 • Să utilizeze baza materială şi  resursele învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale şi punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
 • Să organizeze cu elevii activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;
 • Să colaboreze cu părinţii, prin lectorate şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic;
 • Să înfiinţeze în unităţile de învăţământ laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legii;
 • Să evalueze performanţele la învăţătură ale elevilor în baza unui sistem validat;

 Alte drepturi:

 • Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate şcolară sau publică;
 • Multiplicarea sub orice formă a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi, sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;
 • Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;
 • Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
 • Personalul didactic îşi poate exprima liber opiniile profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului  şi demnitatea profesiei de educator.
 • Cadrele didactice au dreptul să participe la conferinţe, simpozioane etc (locale, judeţene, naţionale, internaţionale), activităţi de formare şi perfecţionare profesională. Participarea la astfel de acţiuni care se desfăşoară în perioada cursurilor se face numai cu acordul unanim Consiliului Profesoral şi cu asumarea suplinirii orelor de către celelalte cadre didactice, cu exceptia proiectelor in care cadrele didactice participa la actiuni pentru care primesc o remuneratie.
 • Cadrele didactice au dreptul la invoiri din motive personale 5 zile /an  cu suplinirea orelor de curs.

Cadrele didactice au următoarele obligaţii:

 • Să semneze zilnic condica de prezenţă;
 • Să intre la ora de curs punctual şi de asemenea să iasă de la oră când  sună de ieşire;
 • Să folosească un limbaj si să aibă un comportament faţă de elevi, părinţi, colegi şi personalul de serviciu în conformitate cu statutul lui de educator, care să nu lezeze personalitatea şi demnitatea elevilor;
 • Să aibă o ţinută decentă;
 • Să acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
 • Să participe la şedinţele cu părinţii, dacă este solicitat de diriginte;
 • Să răspundă solicitării elevului de serviciu;
 • Să participe la activităţi extracurriculare organizate în cadrul liceului;
 • Să asigure păstrarea curăţeniei în cancelarie, cabinete şi pe hol, să asigure securitatea elevilor pe durata orelor de curs;

Profesorul diriginte  are următoarele sarcini şi atribuţii:

 • Preia pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
 • Asigură, împreună cu elevii clasei, păstrarea în bune condiţii a bazei materiale a şcolii;
 • Răspunde de preluarea şi predarea manualelor şcolare de la biblioteca şcolii;
 • Preia de la secretariatul şcolii carnetele de elev pe care le completează şi le predă elevilor;
 • Completează catalogul clasei;
 • Anunţă în scris părinţii privind:

- situaţia frecvenţei (preavize de exmatriculare) şi chiar exmatriculare;

-situaţia şcolară a elevilor declaraţi corigenţi sau repetenţi la sfârşitul anului şcolar.

 • Planifică temele orelor de dirigenţie şi predă la timp planificarea responsabilului comisiei metodice a diriginţilor şi organizează activităţi extraşcolare cu elevii clasei;
 • Colaborează cu colectivul didactic al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi al îmbunătăţirii procesului de predare învăţare;
 • Colaborează, când este cazul, cu cabinetul medical sau de consiliere pentru rezolvarea problemelor elevilor;
 • Organizează şedinţe cu părinţii semestrial/ ori de câte ori este cazul şi participă la lectoratele cu părinţii organizate pe liceu;
 • Convoacă comitetul de elevi al clasei, precum şi comitetul de părinţi pe clasă la şedinţele cu conducerea liceului şi responsabilul comisiei diriginţilor;
 • Prezintă elevilor din clasele terminale prevederile din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a examenului de Bacalaureat;
 • Urmăreşte frecvenţa elevilor, motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al liceului, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor acestora, aprobate de director.

Personalului didactic de predare îi este interzis:

 • Să aducă modificări de orice tip în condică;
 • Să părăsească sala de clasă / sala sau terenul de sport, în  timpul desfăşurării activităţilor didactice. În situaţii excepţionale profesorul se adresează conducerii şcolii sau profesorului de serviciu;
 • Să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice;
 • Să elimine elevii din clasă în timpul cursurilor;
 • Să angajeze discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice, a conducerii şcolii, cu privire la părinţi, autorităţi, etc;
 • Să angajeze discuţii cu elevii care nu se încadrează în obligaţiile privind predarea disciplinei respective a cadrului didactic;
 • Să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme

         personale ale cadrului didactic sau ale elevilor.

 • Să  motiveze absenţele elevilor cărora nu le este diriginte;

Pentru nerespectarea R.O.I., cadrele didactice vor fi sancţionate conform statului cadrelor didactice.

În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina şcolară, profesorul comunică abaterea, în scris sau verbal, profesorului diriginte, iar în cazul în care se constată că nu se iau măsurile ce se impun, va  înainta o sesizare conducerii liceului, Consiliului clasei sau Consiliului Profesoral al  liceului, situaţie ce va fi analizată în Comisia de disciplină a şcolii;

 • Profesorul are obligaţia de a comunica dirigintelui situaţia în care un elev deţine un număr de  absenţe nemotivate la obiectul pe care îl predă;
 • Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.
 • Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în baruri vor fi sancţionaţi cu mustrare în faţa clasei însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii.

 

CAPITOLUL  VI    PERSONALUL MUNCITOR ŞI DE ÎNTRETINERE

Obligaţii :

 • să respecte programul de lucru stabilit de directorul şcolii ;
 • să verifice zilnic starea sălilor de clasă şi să remedieze în cel mult 2 zile defecţiunile constatate, dar nu în timpul unei ore de curs;
 • să efectueze zilnic curăţenia în sălile de clasă, coridoare, wc şi săptămânal să igenizeze sălile de clasă;
 • să efectueze curăţenia în curtea şcolii, iar in perioada de iarnă să elibereze căile de acces;
 • să respecte normele P.M, P.S.I şi de protecţia mediului
 • să nu aducă jigniri şi să  nu manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de elevi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ.

 

CAPITOLUL  VII          BIBLIOTECARUL

 • organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii în urma consultării cu cadrele didactice;
 • asigură procurarea şi gestionarea manualelor pentru clasele IX-X;
 • îndrumă lectura şi studiul elevilor;
 • sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
 • participă la toate cursurile specifice de formare continuă;
 • organizează şi participă la acţiuni: lansarea de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de carte, etc.

 

CAP.VIII

SECRETARA

 • pastrează  şi răspunde de condica de prezenţă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi caietul cu procese verbale în care profesorul de serviciu consemnează evenimentele petrecute în timpul serviciului;
 • în perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat ;
 • programul de lucru cu elevii se desfăşoară între orele 12-1530.

 

CAPITOLUL  IX     DISPOZIŢII   FINALE

1. În unităţile de învăţământ fumatul este interzis,cu excepţia locurilor special amenajate.

2. Prezentul regulament se dezbate în consiliul profesoral, la care participă şi personalul didactic, auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi a elevilor din clasele IX-XII.

3. Prezentul regulament se aprobă în  Consiliul de administraţie.

4. Dupa aprobare, respectarea regulamentului intern este obligatorie.

 
Vă recomandăm o rezoluție mai mare de 1024x768